Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων στις 08/02/2017 (δείτε τα θέματα)

- Advertisement -

Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων στις 08/02/2017 

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Βας.Κωνσταντίνου 34) στις 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης περί σύντμησης ημερών για την προθεσμία παραλαβής προσφορών του επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Δημοσίου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2017 του Δήμου Ναυπλιέων»

ΘΕΜΑ 2ο
Περί ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας .

ΘΕΜΑ 3Ο
Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 4Ο
Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων.
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις , λόγω ύπαρξης χρονικής πίεσης εξαιτίας καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

 

- Advertisement -