Πέμπτη, 18 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΜελέτη ανατέθηκε για να γίνει το Άργος «Έξυπνη πόλη»

Μελέτη ανατέθηκε για να γίνει το Άργος «Έξυπνη πόλη»

Προγραμματική σύμβαση αποφασίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2016 μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Σχεδιασμός και Μελέτη Δικτύου Αισθητήρων και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (SMART CITY) για την πόλη του Άργους στο Δήμο Άργους – Μυκηνών»

Στο Άργος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 22 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (Δημόσια) το Δημοτικό
Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών με αριθμό 30421/16-12-2016, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96
Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο
και στον κ. Δήμαρχο με αποδεικτικό.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί επί συνόλου (40) Μελών
παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κ. Μπέγκος (Πρόεδρος) 1. Δ. Κατσένης (Σύμβουλος)
2. Π. Σχοινοχωρίτης (Σύμβουλος) 2. Δ. Τσίρος «
3. Ν. Γκαβούνος « 3. Δ. Νταβίλης «
4. Π. Σκούφης « 4. Π. Πεβερέτος «
5. Π. Παπαϊωάννου « 5. Π. Μουσταϊρας «
6. Β. Τάγκαλης « 6. Α. Μουζακιώτης «
7. Π. Διολίτσης « 7. Γ. Μποζιονέλος «
8. Π. Μαρλαγκούτσος « 8. Δ. Πλατής «
9. Ι. Νώτης « 9. Γ. Σαρρής «
10. Ν. Δελής « 10. Α. Σταμέλου «
11. Α. Κουκουβές « 11. Δ. Κονοπίσης «
12. Τ. Μποζιονέλος « 12. Ν. Χαρτοφύλλης «
13. Α. Μπόμπου – Δανούση « 13. Γ. Θεοδοσίου «
14. Β. Τζαβέλλας « Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
15. Π. Δούρος « και προσκλήθηκαν νόμιμα.
16. Δ. Κρίγγος «
17. Θ. Οικονόμου «
18. Χ. Πετσέλης «
19. Ν. Καννέλος «
20. Α. Μπαντανάς «
21. Η. Χατζηγεωργίου «
22. Δ. Τσίμπος «
23. Δ. Νικητόπουλος «
24. Π. Νικολαράκος «
25. Π. Ριμπάς «
26. Ι. Γκριτζάνη – Δήμα «
27. Σ. Τσετσέκος «
Παρόντος και του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών κ. Δημητρίου Καμπόσου.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του
Δήμου Άργους – Μυκηνών κ. Αντώνιος Κλησιάρης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών, κ. Κων/νος Μπέγκος,
κηρύσσων την έναρξη της συνεδρίασης και πριν το Σώμα εισέλθει στην εξέταση των
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως προτείνει να κηρυχθεί σαν κατεπείγον θέμα και να
συζητηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση το παρακάτω θέμα: «Περί συνάψεως
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση εφαρμοσμένου
ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Σχεδιασμός και Μελέτη Δικτύου Αισθητήρων
και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (SMART CITY) για την πόλη του Άργους στο Δήμο
Άργους – Μυκηνών» και παρακαλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν και μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κηρύσσει ως κατεπείγον το πιο πάνω υπό του κ. Προέδρου προταθέν θέμα ήτοι:
«Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση
εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Σχεδιασμός και Μελέτη
Δικτύου Αισθητήρων και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (SMART CITY) για την πόλη
του Άργους στο Δήμο Άργους – Μυκηνών», συμφωνούντος και του κ. Δημάρχου
Άργους – Μυκηνών.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITY) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ