Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚατατέθηκε η Τροπολογία για τους συμβασιούχους Καθαριότητας ΟΤΑ

Κατατέθηκε η Τροπολογία για τους συμβασιούχους Καθαριότητας ΟΤΑ

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη», Τροπολογία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, για την παράταση συμβάσεων εργαζομένων στην Καθαριότητα Δήμων.
Στα κυριότερα σημεία της Τροπολογίας, όπως παρουσιάζει και αναλύει το epoli.gr προβλέπονται τα εξής:

Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31-12-2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1-1-2016 και μετά».
Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ του ν.4325/2015 (Α’ 47) και για τις συμβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.
Περαιτέρω είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται σε εταιρείες, στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του Δημοσίου. Για τους ανωτέρω είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, με ημερομηνία λήξης την 31.12.2016.
Σύμφωνα με την Τροπολογία, οι Δήμοι, στην περίπτωση που τα έσοδά τους από τα “ανταποδοτικά” δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού, δύνανται να καλύπτουν τις δαπάνες αυτές, για το 2016, «από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης έσοδά τους».

Επίσης – σύμφωνα πάντα με την ίδια Τροπολογία – εγκρίσεις πρόσληψης ΙΔΟΧ Καθαριότητας, για τις οποίες Φορείς, έχουν προβεί – μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου – σε ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών με την πρόσληψη ανακοινώσεων, δύνανται ….«να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα».

Σε περίπτωση που Φορείς, έχουν προβεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης και εφόσον οι παραταθείσες έως 31.12.2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις τους ή ανάγκες, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σ’ αυτές, «εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους».

Τέλος, στην περίπτωση που Φορείς, δεν έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, «αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους».

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ